ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތ. ވިލުފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުން

26 ޑިސެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President urged Maldivians to unite to resolve societal issues
26 December 2019, Press Release
‎އެއްބައިވަންތަކަމާއި އެކުވެރިކަން ކުރިއަށް ނެރެގެން ނޫނީ ޙައްލުކުރަން ދަތި ކިތަންމެ މައްސަލައެއް މިހާރުވެސް އެބަހުރި- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
26 ޑިސެންބަރު 2019, ޚަބަރު