ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުގެ ޗީފް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ސްޓްރެޓެޖިސްޓް ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން 25/12/2019

25 ޑިސެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ޙާޞިލުކުރި މުހިންމު ކުރިއެރުންތަކާ ބެހޭގޮތުން ސަރުކާރުން މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރައްވައިފި
25 ޑިސެންބަރު 2019, ޚަބަރު
President’s Spokesperson briefs local media on the Administration’s one-year achievements
25 December 2019, Press Release