ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ލ. އަތޮޅުގެ ބައެއް މަސްވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށްލެއްވުން

19 ޑިސެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ލ. އަތޮޅު މަސްވެރިންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
19 ޑިސެންބަރު 2019, ޚަބަރު
President meets local fishermen from Laamu Atoll
19 December 2019, Press Release