ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ލ. ހިތަދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތަށް 50 އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅިގެން ބާއްވާ ޚާއްޞަ ޖަލްސާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވުން

19 ޑިސެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމަކަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް މިހާރަށްވުރެ ފުޅާކޮށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭން މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ހުރިހާ ކައުންސިލަރުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި
19 ޑިސެންބަރު 2019, ޚަބަރު
Comprehensive social awareness essential to improve public health - President
19 December 2019, Press Release