ފޮޓޯ އަލްބަމް

ބޮޑީބިލްޑިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އިސްވެރިންނާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

11 ޑިސެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ބޮޑީބިލްޑިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއާއި އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ އެތުލީޓުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
11 ޑިސެންބަރު 2019, ޚަބަރު
President meets representatives of Bodybuilding Association of Maldives
11 December 2019, Press Release