ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، 39 ވަނަ މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ޚާއްޞަ ޙަފްލާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

10 ޑިސެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Regulating export rates imperative to ensure fair value for fisheries exports - President
10 December 2019, Press Release
‎ރާއްޖޭން ބޭރުކުރާ މަހަށް ރަނގަޅު އަގު ހޯދޭނީ، މަހުގެ އަގާމެދު ބަސްބުނުމުގެ ބާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތްމައްޗަށް ނެގިގެން – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
10 ޑިސެންބަރު 2019, ޚަބަރު