ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގައި ކުރިއަށްގެންދާ "ގޯ ގްރީން" ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވުން

7 ޑިސެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President inaugurates the ‘Go Green’ programme by CLEAN Maldives
07 December 2019, Press Release
ގޯ ގްރީން ކެމްޕެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފަށްޓަވައިދެއްވައިފި
7 ޑިސެންބަރު 2019, ޚަބަރު