ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަލާވެއްވުމަށްފަހު އެނބުރި މާލެ ވަޑައިގެންނެވުން

7 ޑިސެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Vice President concludes three-day visit to India
07 December 2019, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގަންނަވައިފި
7 ޑިސެންބަރު 2019, ޚަބަރު