ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކެއަރ ހޮސްޕިޓަލްސްގެ އިސް ވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

6 ޑިސެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Vice President meets top officials of CARE Hospitals
06 December 2019, Press Release
ކެއަރ ހޮސްޕިޓަލްސް ގްރޫޕުގެ އިސްވެރިންނާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބަދަލުކުރައްވައިފި
6 ޑިސެންބަރު 2019, ޚަބަރު