ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބްލޮސޮމްސް ކޮންވެލެސެންޓް ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން

6 ޑިސެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Administration committed to ensuring a drug-free country – Vice President
06 December 2019, Press Release
‎މަސްތުވާތަކެތިން ރާއްޖެ ސަލާމަތްކުރުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރާނަން – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
6 ޑިސެންބަރު 2019, ޚަބަރު