ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، އެކުވެރި ޢަރަބި ޢިމާރާތުގެ ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

2 ޑިސެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Vice President attends UAE National Day function
02 December 2019, Press Release
ޔޫ.އޭ.އީގެ 48 ވަނަ ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ރަސްމިއްތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި
2 ޑިސެންބަރު 2019, ޚަބަރު