ފޮޓޯ އަލްބަމް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފިކޭޝަންގ އަދި އޭއެފްސީ އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެއާ ގުއާމް ކުޅުނު މެޗު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްލަވާލައްވުން

19 ނޮވެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފިކޭޝަން އަދި އޭއެފްސީ އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެއާ ގުއާމް ކުޅުނު މެޗު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްލަވާލައްވައިފި
19 ނޮވެންބަރު 2019, ޚަބަރު
President watches FIFA World Cup and AFC Asian Cup qualifier between Maldives and Guam
19 November 2019, Press Release