ފޮޓޯ އަލްބަމް

ކެބިނެޓް ބައްދަލުވުން 19/11/2019

19 ނޮވެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މާލޭގެ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކޮށް މަގުތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް "މާލޭގެ ސްޓްރީޓް ސްކޭޕިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން" ކުރިޔަށްގެންދެވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވައިފި
19 ނޮވެންބަރު 2019, ޚަބަރު
President instructs authorities on implementing Malé City Streetscaping Development Plan
19 November 2019, Press Release