ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، “ސްޓެމް ފެސްޓް 2019” އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވުން

8 ނޮވެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

First Lady inaugurates STEM FEST 2019
08 November 2019, Press Release
ސްޓެމް ފެސްޓް 2019 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފި
8 ނޮވެންބަރު 2019, ޚަބަރު