ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރާއްޖޭގެ 31 ވަނަ ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާޞަބާގައި ބޭއްވެވި ޖަލްސާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވުން

3 ނޮވެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ނޮވެންބަރު ތިނަކުން ލިބިގަންނަންވީ ފިލާވަޅަކީ، ދެވަނަ ފަހަރަށް އެފަދަ ކަމެއް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި، ކުރަންވީ ކަންކަން ދެނެގަނެ، އެފަދަ ކަމެއް ހިނގިޔަ ނުދިނުން – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
3 ނޮވެންބަރު 2019, ޚަބަރު
Identifying and deterring future attacks is the lesson we must learn from Victory Day - President
03 November 2019, Press Release