ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

23 އޮކްޓޫބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އެންމެ އިސް ވާޖިބަކަށް ވާންޖެހޭނީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ޢިލްމު ފެތުރުން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
23 އޮކްޓޫބަރު 2019, ޚަބަރު
Promoting Quranic knowledge is a top priority – Vice President
23 October 2019, Press Release