ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުޅުދެއްޔަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

16 އޮކްޓޫބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President Solih arrives in Hulhudheli Island
16 October 2019, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދ. ހުޅުދެއްޔަށް ވަޑައިގެންފި
16 އޮކްޓޫބަރު 2019, ޚަބަރު