ފޮޓޯ އަލްބަމް

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުން 15/10/2019

15 އޮކްޓޫބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އެކަނި ކުދިން ބަލަހައްޓާ މަންމައިންނާއި ބައްޕައިންނަށް ދޭ މާލީ އެހީގެ ޕްރޮގްރާމް އިޞްލާޙު ކުރައްވަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި
15 އޮކްޓޫބަރު 2019, ޚަބަރު
President reviews Single Parent Allowance Programme with Cabinet recommendations
15 October 2019, Press Release