ފޮޓޯ އަލްބަމް

އުމުރުން ދުވަސްވީ ފަރާތްތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި އާއިލީ ހަވީރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

12 އޮކްޓޫބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޢާއިލީ ހަވީރުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
12 އޮކްޓޫބަރު 2019, ޚަބަރު
President visits family evening held for senior citizens
12 October 2019, Press Release