ފޮޓޯ އަލްބަމް

ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަހުގެ މުނާޞަބާގައި ބާއްވާ ޖާފަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމަށް

3 އޮކްޓޫބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ސަރުކާރުން ބޭނުންވަނީ ފަތުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގެ މަތީ މަޤާމުތަކުގެ ފުރުޞަތު ދިވެހިންނަށް ފަހިކޮށްދެއްވުމަށް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
3 އޮކްޓޫބަރު 2019, ޚަބަރު