ފޮޓޯ އަލްބަމް

ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގެ ތަރައްޤީގެ މިޞްރާބު ހިމެނޭ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވުން

2 އޮކްޓޫބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The SAP is organised, definitive, prioritised, and time-bound—the blueprint for a new era of development - President
02 October 2019, Press Release
މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްދޭން ބުނި ކަންކަން، ކުރާނެ ގޮތުގެ މަޝްވަރާ ހޯދައި، ވަގުތު ތާވަލު ހަދައި، ވިލަރެސްކޮށް، ކަރުދާހަށް ތިރިކޮށްފައިވާ، ކަންކުރާނެ ގޮތުގެ ސިޔާސަތު - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
2 އޮކްޓޫބަރު 2019, ޚަބަރު