ފޮޓޯ އަލްބަމް

ފަލަސްޠީނުގެ ރައީސްގެ ޚާއްޞަ މަންދޫބު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

2 އޮކްޓޫބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Special Envoy of Palestinian President meets with President Solih
02 October 2019, Press Release
ފަލަސްޠީނުގެ ރައީސްގެ ޚާއްޞަ މަންދޫބު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
2 އޮކްޓޫބަރު 2019, ޚަބަރު