ފޮޓޯ އަލްބަމް

ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތައް މަދުކުރުމަށް ސަލާމަތީ މިންގަނޑެއް ހިފެހެއްޓުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު މަޝްވަރާކުރެއްވުން

2 އޮކްޓޫބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތައް މަދުކުރުމަށް ސަލާމަތީ މިންގަނޑެއް ހިފެހެއްޓުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
2 އޮކްޓޫބަރު 2019, ޚަބަރު
Vice President meets government stakeholders regarding fire safety standards
02 October 2019, Press Release