Photo Album

Vice President meet stakeholders regarding fire safety standards

02 October 2019

Related Articles

ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތައް މަދުކުރުމަށް ސަލާމަތީ މިންގަނޑެއް ހިފެހެއްޓުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
2 އޮކްޓޫބަރު 2019, ޚަބަރު
Vice President meets government stakeholders regarding fire safety standards
02 October 2019, Press Release