ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން 'އިން މައި މައިންޑް' އެގްޒިބިޝަން އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވުން

1 އޮކްޓޫބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ފަރުވާދިނުން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް އިންތިޒާމުކުރުން މުހިންމު - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން
1 އޮކްޓޫބަރު 2019, ޚަބަރު
Continued care is vital for treatment of mental illnesses – First Lady
01 October 2019, Press Release