ފޮޓޯ އަލްބަމް

އދގެ ޢާންމު މަޖުލީހުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވުން

30 ސެޕްޓެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President returns to the Maldives following conclusion of successful first UNGA
30 September 2019, Press Release
އ.ދ. ގައި ތަޤްރީރުކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި
30 ސެޕްޓެންބަރު 2019, ޚަބަރު