ފޮޓޯ އަލްބަމް

ދިވެހިރާއްޖެއާ ޕާލޭ ފޮރ ދަ އޯޝަންސްއާއި ދެމެދު ވެވޭ 'ފިއުޗަރ އައިލެންޑް ނޭޝަން' އެއްބަސްވުން ހާމަކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

26 ސެޕްޓެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ދިވެހި ކަނޑުތައް ޕްލާސްޓިކުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ޕާލޭއާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ނިންމަވައިފި
26 ސެޕްޓެންބަރު 2019, ޚަބަރު
Maldives partners with Parley for plastic-free oceans
26 September 2019, Press Release