ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޗައިނާގެ 70ވަނަ ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުން

25 ސެޕްޓެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Vice President attends China's 70th National Day reception
25 September 2019, Press Release
ޗައިނާގެ ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވައިފި
25 ސެޕްޓެންބަރު 2019, ޚަބަރު