ފޮޓޯ އަލްބަމް

ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ އަމާޒުތަކާބެހޭ ވިޔަފާރި ފޯރަމުގެ މަޝްވަރާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުން

25 ސެޕްޓެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Maldives becomes first ‘Parley Future Island Nation’
25 September 2019, Press Release
އެންމެ ފުރަތަމަ "ޕާލޭ ފިއުޗަރ އައިލެންޑް ނޭޝަން" ގެ މަޤާމު ރާއްޖެއަށް
25 ސެޕްޓެންބަރު 2019, ޚަބަރު