ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އާރކްގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

22 ސެޕްޓެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އާރކްގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
22 ސެޕްޓެންބަރު 2019, ޚަބަރު
Vice President discusses promoting children’s rights with ARC
22 September 2019, Press Release