ފޮޓޯ އަލްބަމް

ވަޒީރުންގެ މަޖުލީހުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން 20-09-2019

20 ސެޕްޓެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މިރޭ މާލޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ވަޒީރުން މަޖުލީހުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަވައިފި
21 ސެޕްޓެންބަރު 2019, ޚަބަރު