ފޮޓޯ އަލްބަމް

ހެންވޭރުގައި ހުރި ގެތަކެއްގައި އަލިފާން ރޯވުމާއި ގުޅިގެން ގެއްލުން ލިބުނު ރައްޔިތުންގެ ޙާލު ބައްލަވާލެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

20 ސެޕްޓެންބަރު 2019