ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު 'ބ. އަތޮޅު މަންތާ ފެސްޓިވަލް' ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުން

20 ސެޕްޓެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ފަރުދީ ގޮތުން ކުރެވޭނެ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަކީ ކޮންމެ ފަރުދަކުވެސް ކުރަންޖެހޭކަމެއް - ނައިބު ރައީސް
20 ސެޕްޓެންބަރު 2019, ޚަބަރު