ފޮޓޯ އަލްބަމް

'ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު 2018' ގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުން

15 ސެޕްޓެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

'ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ 2021 ވަނަ އަހަރު ނިމެންވާއިރަށް ޤައުމީ ޕްރެސް ކުލަބެއް އުފެއްދުން'- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
15 ސެޕްޓެންބަރު 2019, ޚަބަރު
Free press is fundamental to true democracy – Vice President
15 September 2019, Press Release