ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކިންގްޑަމް އޮފް ތައިލެންޑަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްވާ ސަފީރުކަމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި

12 ސެޕްޓެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President appoints Ambassador to Kingdom of Thailand
12 September 2019, Press Release
ތައިލެންޑަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްވާ ސަފީރުކަމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
12 ސެޕްޓެންބަރު 2019, ޚަބަރު