ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން "ތިބާ ސައިކޮލޮޖީ ކުލިނިކު ރަސްމީގޮތުން ހުޅުވައިދެއްވުން

8 ސެޕްޓެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން "ތިބާ ސައިކޮލޮޖީ" ކުލިނިކު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
8 ސެޕްޓެންބަރު 2019, ޚަބަރު
First Lady makes remarks at Thibaa Psychology Clinic Inauguration
08 September 2019, Press Release