ފޮޓޯ އަލްބަމް

މިލަދޫ ހިދާޔާސްކޫލަށް 50 އަހަރުފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

5 ސެޕްޓެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ކުރަން އޮތް އެންމެ ބޮޑު އިންވެސްޓަކީ، ދަރީންނަށް ޒަމާނީ ތަޢުލީމްގެ ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުން -ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
5 ސެޕްޓެންބަރު 2019, ޚަބަރު
‘The most valuable investment we can make for national progress is to enrich the learning opportunities provided to our children’ – President
05 September 2019, Press Release