ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނ.މިލަދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

5 ސެޕްޓެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

‎ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނ. މިލަދުއަށް ވަޑައިގެންފި
5 ސެޕްޓެންބަރު 2019, ޚަބަރު
President Arrives in Miladhoo Island of Miladhunmadulu Dhekunuburi Atoll
05 September 2019, Press Release