ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ކީރތި ޤުރުޢާން ކިޔެވުމުގެ 33 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް ކުރިޔަށްދާ ގޮތް ބައްލަވައިލެއްވުން

4 ސެޕްޓެންބަރު 2019