ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކީރތި ޤުރުޢާން ކިޔެވުމުގެ 33 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް ކުރިޔަށްދާ ގޮތް ބައްލަވައިލެއްވުން

4 ސެޕްޓެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ 33 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ކިޔެވުން ކުރިއަށްދާ ގޮތް ރައީސް ބައްލަވާލައްވައިފި
4 ސެޕްޓެންބަރު 2019, ޚަބަރު
President checks on progress of 33rd National Quran Competition
04 September 2019, Press Release