ފޮޓޯ އަލްބަމް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް 2 ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

4 ސެޕްޓެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އަޒްމިރާލްދާއާއި ޝުޖޫން ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
4 ސެޕްޓެންބަރު 2019, ޚަބަރު
President appoints two new Supreme Court Judges
04 September 2019, Press Release