ފޮޓޯ އަލްބަމް

އިންޑިއާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

4 ސެޕްޓެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Indian Minister of External Affairs calls on the President
04 September 2019, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންޑިޔާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލު ކުރައްވައި މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
4 ސެޕްޓެންބަރު 2019, ޚަބަރު