ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، 5 ވަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސް ހުޅުއްވައިދެއްވުން

4 ސެޕްޓެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Vice President Inaugurates 5th International Teacher's Conference at Addu City
04 September 2019, Press Release
ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް އިންޤިލާބީ ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ފައްޓަވާފައިވާކަމަށް ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
4 ސެޕްޓެންބަރު 2019, ޚަބަރު