ފޮޓޯ އަލްބަމް

އޮމާންގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއްކުރެއްވުން

3 ސެޕްޓެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President meets with several Foreign Dignitaries at sidelines of IOC
03 September 2019, Press Release
އައި.އޯ.ސީ.ގެ ހަވާސާގައި ބޭރުގެ ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތްތަކެއް ކުރައްވައިފި
3 ސެޕްޓެންބަރު 2019, ޚަބަރު