ފޮޓޯ އަލްބަމް

ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަސްމީ ޖާފަތައް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ނުކުމެވަޑައިގަތުން

2 ސެޕްޓެންބަރު 2019