ފޮޓޯ އަލްބަމް

4 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ސްޕީކާސް ސަމިޓަށް ވަޑައިގެންނެވި ބޭރުގެ ޢިއްޒަތްތެރިންގެ ޝަރަފުގައި ބޭއްވި ރޭގަނޑުގެ ފަރިއްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުން

1 ސެޕްޓެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President attends Banquet hosted by Speaker of the People's Majlis in Honour of Fourth South Asian Speakers’ Summit
01 September 2019, Press Release