ފޮޓޯ އަލްބަމް

ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އަރިހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

2 ސެޕްޓެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Sri Lankan Prime Minister Ranil Wickremesinghe meets with Vice President
02 September 2019, Press Release
ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
2 ސެޕްޓެންބަރު 2019, ޚަބަރު