ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާއާ ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ރަސްމީ ވާހަކަފުޅު ބޭއްވުން

2 ސެޕްޓެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President and Sri Lankan Prime Minister Hold Official Talks
02 September 2019, Press Release
ދިވެހިރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާއާ ދެމެދުގައި ރަސްމީ ވާހަކަފުޅުތައް ބާއްވަވައިފި
2 ސެޕްޓެންބަރު 2019, ޚަބަރު