ފޮޓޯ އަލްބަމް

33 ވަނަ ޤައުމީ ޤުރުއާންކިޔެވުމުގެ މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުން

31 އޮގަސްޓް 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Vice President Faisal Naseem delivers remarks inaugurating 33rd National Quran Competition
31 August 2019, Press Release
ޤާރީންނާއި ޙާފިޡުން ބޭރުން ގެނައުމުގެ ބަދަލުގައި ރާއްޖެއިން އެކަން ހަމަޖެއްސޭނެ ގޮތެއް ހޯދަންޖެހޭ- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
31 އޮގަސްޓް 2019, ޚަބަރު