ފޮޓޯ އަލްބަމް

އެމް.ޑީ.ޕީ ޒުވާނުންގެ ކޮންގްރެސް 2019 ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

31 އޮގަސްޓް 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ޒުވާނުންނަކީ ބަސްވިކޭ ހަރުދަނާ ބަޔަކަށް ހެދުން- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
31 އޮގަސްޓް 2019, ޚަބަރު
Government aims to empower and develop responsible youth - President
31 August 2019, Press Release